Nemôžete sa prihlásiť?

Pravidlá prihlasovania
Zadajte svoje užívateľské meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť. V prípade správne zadaných údajov prebehne úspešné prihlásenie do aplikácie. V prípade zadania chybného užívateľského mena alebo hesla sa zobrazí upozornenie s popisom chyby. Po zadaní chybného hesla viac než 5 krát za sebou bude Váš účet dočasne zablokovaný po dobu 30 sekúnd. Po zadaní chybného hesla viac než 10 krát za sebou bude Váš účet zablokovaný na 24 hodín.

Zabudol som Užívateľské meno a/alebo Heslo
V prípade, že ste svoje prihlasovacie údaje zabudli a a zároveň bol Váš účet zablokovaný, môžete počkať na jeho automatické odblokovanie po uplynutí vyššie uvedených lehôt a skúsiť sa prihlásiť znovu. V prípade, že si na prihlasovacie údaje ani tak nedokážete spomenúť, môžete pre odblokovanie účtu navštíviť akúkoľvek pobočku ČSOB, kde Vám vygenerujeme a odovzdáme nové jednorazové prihlasovacie údaje. stránkách ČSOB.